Pravidlá a podmienky súťaží spoločnosti PASPOL s.r.o.

A. Organizátor

1. Organizátorom súťaží (ďalej len „súťaž“) je obchodná spoločnosť PASPOL s.r.o., so sídlom Pravenec 421, 972 16  Pravenec, Slovenská republika, IČO: 35821574, (ďalej len „organizátor“).

B. Pravidlá súťaží (ďalej len „pravidlá“)

1. Podmienkou pre účasť v súťaži na Facebooku je:
– umiestnenie súťažného príspevku (ďalej len „súťažný príspevok“) na facebookové stránky organizátora (https://www.facebook.com/paspol.sk/) alebo zaslanie súťažného príspevku do emailovej schránky organizátora (paspol@paspol.sk)
Podmienkou pre účasť v súťaži na www.paspol.sk je:
– zodpovedanie súťažnej otázky na internetových stránkach organizátora (www.paspol.sk) alebo v online katalógu, ktorý je na týchto stránkach prístupný.

2. Organizátor súťaže zverejní súťažnú otázku, resp. súťažné zadanie, termín konania súťaže a odmenu výhercu na svojich facebookových stránkach alebo na stránkach spoločnosti. Každý účastník súťaže môže umiestniť na facebookové stránky organizátora, respektíve zaslať do emailovej schránky organizátora maximálne 1 súťažný príspevok v súťaži. V prípade súťaže na www.PASPOL.sk alebo v online katalógu sa môže každý súťažiaci účastniť iba raz.

3. Súlad prihlásených súťažných príspevkov s pravidlami a podmienkami súťaže posúdi organizátor. Výherca súťaže bude určený do 10 dní od ukončenia súťaže a víťazný súťažný príspevok bude zverejnený na facebookových stránkach organizátora (https://www.facebook.com/paspol.sk/), pričom zverejnený môže byť tiež na www.PASPOL.sk, a na propagačných materiáloch organizátora súťaže. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom facebookových stránok organizátora alebo e-mailovej adresy uvedenej pri prihlasovaní do súťaže.

4. Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá umiestni súťažný príspevok na facebookovú stránku organizátora alebo zašle súťažný príspevok do emailovej schránky organizátora alebo zodpovie súťažný príspevok na stránkach organizátora v termíne trvania súťaže v súlade s pravidlami a podmienkami súťaže.

5. Víťazný súťažný príspevok určí organizátor prostredníctvom ním zostavenej hodnotiacej poroty alebo losovaním.

6. Víťaz súťaže získa výhru špecifikovanú organizátorom pri vyhlásení súťaže.

7. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, tretie osoby spolupracujúce s organizátorom na tejto súťaži a osoby im blízke.

C. Podmienky súťaže (ďalej len „podmienky“)

I. Prihlásenie do súťaže

1. Na Facebooku:
Prihlásenie do súťaže prebieha vždy umiestnením súťažného príspevku súťažiacimi priamo na facebookové stránky organizátora alebo zaslaním súťažného príspevku do emailovej schránky organizátora (paspol@paspol.sk). O zaslanie osobných údajov bude účastník súťaže požiadaný až v okamihu, ak sa jeho súťažný príspevok umiestni v súťaži na víťaznom (či inak honorovanom) mieste. Prihlásením do súťaže účastník bezvýhradne súhlasí s pravidlami a podmienkami tejto súťaže a zaväzuje sa dodržiavať pravidlá použitia sociálnej siete Facebook 

Na stráne www.PASPOL.sk:
Prihlásenie do súťaže prebieha vždy zodpovedaním otázky na stránkach organizátora a vyplnením osobných údajov. Prihlásením do súťaže účastník súťaže bezvýhradne súhlasí s pravidlami a podmienkami tejto súťaže.

II. Prijatie súťažného príspevku do súťaže

1. Organizátor prijme do súťaže len taký súťažný príspevok:

a) ktorého autorom je osoba, ktorá sa do súťaže prihlásila;
b) ktorý zodpovedá technickým parametrom a pravidlám súťaže (najmä v prípade, ak sa jedná o fotosúťaž);
c) ktorý bol dodaný v termíne trvania súťaže;
d) ktorý zodpovedá téme/témam súťaže;
e) ktorého autor uviedol svoje skutočné a pravdivé osobné údaje v súlade s oddielom C. čl. I. pravidiel a podmienok súťaže;
f) ktorý nemá neetický obsah (napr. pokiaľ propaguje pornografiu, násilie, vulgárnosť, navádza k užívaniu drog, prezentuje kruté a neľudské konanie, zľahčuje, ospravedlňuje či schvaľuje problematiku rizikového chovania alebo podnecuje k nenávisti z dôvodu rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti alebo príslušnosti k určitej skupine obyvateľov, znižuje ľudskú dôstojnosť či ohrozuje fyzický, psychický alebo mravný vývoj detí a mladistvých apod.);
g) ktorý neobsahuje (najmä v prípade fotosúťaže) vulgárny alebo inak pohoršujúci názov či popis;
h) ktorý nie je v rozpore s dobrými mravmi a nepoškodzuje dobré meno organizátora.

2. Organizátor si, podľa svojho uváženia vyhradzuje právo nepriať, nezaradiť alebo vylúčiť zo súťaže taký súťažný príspevok, ktorý bude odporovať zásadám uvedeným v ods. 1. tohto článku, pričom toto svoje rozhodnutie nie je povinný nijak oznamovať či akokoľvek zdôvodňovať.

III. Prehlásenie a záväzky účastníka súťaže

1. Svojim prihlásením do súťaže účastník súťaže prehlasuje, že:

a) je autorom súťažného príspevku;
b) ak je súťažný príspevok fotografia, že osoby prípadne zachytené na fotografii mu udelili súhlas so zverejnením tejto fotografie, a to spôsobom teritoriálne a časovo neobmedzeným;
c) účasťou v súťaži neporušuje práva tretích osôb, ktoré týmto osobám môžu plynúť z práv duševného vlastníctva, najmä z práva autorského a práv priemyselného vlastníctva;
d) je plnej miere oprávnený disponovať právami k duševnému vlastníctvu, vrátane práv autorských zahrnutých v súťažnom príspevku;
e) je uzrozumený s tým, že pokiaľ by sa akékoľvek z vyššie uvedených prehlásení z tohto článku ukázalo byť nepravdivým, môže byť jeho súťažný príspevok zo súťaže vyradený, zmazaný a tiež môže byť zo súťaže vyradený.

2. Svojim prihlásením do súťaže sa účastník súťaže zaväzuje bezvýhradne dodržovať pravidlá a podmienky súťaže.

IV. Autorské práva

1. Prihlásením do súťaže poskytuje účastník súťaže organizátorovi nevýhradnú licenciu k použití súťažného príspevku podľa § 40 a násl. zákona č. 618/2003 Z. z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, v znení neskorších predpisov (autorský zákon), a to za účelom propagácie súťaže a propagácie organizátora, na celú dobu trvania majetkových autorských práv a pre všetky spôsoby použitia a v neobmedzenom rozsahu čo do miesta i množstva použitia. Licencia podľa predchádzajúcej vety obsahuje tiež oprávnenie organizátora vyhotovovať rozmnoženiny súťažného príspevku priame i nepriame, trvalé i dočasné, vcelku alebo čiastočne, akýmikoľvek prostriedkami a v akejkoľvek forme, ako aj oprávnenie takto zhotovené rozmnoženiny rozširovať. Deň prihlásenia do súťaže je dňom poskytnutia licencie k súťažnému príspevku podľa tohto odseku.

2. Licenciu k použitiu súťažného príspevku podľa predchádzajúceho odseku poskytuje účastník súťaže organizátorovi bezúplatne. Tým nie je dotknuté jeho právo na výhru v prípade víťazstva (či honorovaného umiestenia) v súťaži.

3. Organizátor nie je povinný poskytnutú licenciu k súťažnému príspevku využiť.

4. Oprávnenie k použitiu súťažného príspevku podľa § 44 autorského zákona môže organizátor v rozsahu svojich užívacích práv ďalej poskytnúť tretím osobám (formou sublicencie), a to i bez súhlasu účastníka súťaže.

5. Prihlásením do súťaže udeľuje účastník súťaže v zmysle § 17 a § 18 autorského zákona súhlas k akýmkoľvek zmenám a iným zásahom do súťažného príspevku osobami určenými organizátorom pre účely uvedené v oddiele C. čl. IV. ods. 1. pravidiel a podmienok súťaže, ako i k úprave či zmene v označovaní autorstva súťažného príspevku. Úpravy či zmeny súťažného príspevku alebo v označovaní jeho autorstva podľa predchádzajúcej vety je organizátor oprávnený učiniť i bez súhlasu účastníka súťaže.

V. Ochrana osobných údajov

1. Prihlásením do súťaže udeľuje účastník súťaže v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (zákon o ochrane osobných údajov), súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov (v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefón a e-mail) na dobu nevyhnutne nutnú pre účely realizácie súťaže a plnenia licenčnej zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné z hľadiska realizácie súťaže. Osobné údaje sú spracúvané za účelom realizácie súťaže, vrátane prípadnej komunikácie s účastníkom súťaže, marketingu a pre účely plnení práv a povinností z licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi organizátorom a účastníkom súťaže (viac oddiel C. čl. IV. pravidiel a podmienok súťaže).

2. Nad rámec uvedeného v ods. 1. tohto článku vyjadruje účastník súťaže prihlásením do súťaže súhlas so zverejnením svojho mena, priezviska a obce, v ktorej má doručovaciu adresu, a to na facebookových stránkach organizátora, webe www.PASPOL.sk a propagačných materiáloch organizátora v prípade, že sa súťažný príspevok účastníka súťaže umiestni v súťaži na víťaznom (či inak honorovanom) mieste. Tento súhlas je dobrovoľný. Svoj súhlas so spracúvaním a zverejnením osobných údajov organizátorom môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať, ak kontaktuje organizátora súťaže prostredníctvom emailu paspol@paspol.sk. Pre účely uvedené v tomto článku budú osobné údaje spracúvané po dobu 1 roku.

3. Prihlásením do súťaže na Facebooku alebo Instagrame berie účastník súťaže na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť verejne dostupné v závislosti od nastavenia jeho osobného profilu na danej sociálnej sieti a obchodných podmienok spoločnosti Facebook, Inc., ktorá tieto sociálne siete prevádzkuje.

4. Osobné údaje uvedené v ods. 1. a 2. tohto článku sú ukladané na chránený server. K informáciám má prístup iba organizátor, ktorý je zároveň prevádzkovateľom, a jeho materská spoločnosť JYSK Holding A/S, so sídlom Sodalsparken 18, DK – 8220, Brabrand, Dánske kráľovstvo, ktorá je príjemcom osobných údajov. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

5. Organizátor týmto v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov, informuje, že účastník súťaže má vo vzťahu k organizátorom spracúvaným osobným údajom právo najmä:

a) požiadať organizátora o poskytnutie potvrdenia, či jeho osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané, príp. aké osobné údaje sú spracúvané, aký je zdroj týchto informácií a zoznam spracúvaných osobných údajov;

b) požadovať, aby organizátor učinil opravu alebo likvidáciu nesprávne spracúvaných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo blokoval osobné údaje z dôvodu odvolania súhlasu s ich spracúvaním.

6. Prihlásením do súťaže dáva účastník súťaže súčasne súhlas s použitím jeho podobizne, písomných prejavov, obrazových snímkov a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy, vyhotovených organizátorom v súvislosti s realizovaním súťaže a odovzdávaním výhry na komerčné účely vo všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník). Tento súhlas udeľuje účastník súťaže organizátorovi bez vecného, časového, množstvového alebo teritoriálneho obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Organizátor údaje špecifikované v tomto odseku v súlade s ich určením poskytol.

VI. Zodpovednosť účastníka súťaže

1. V prípade, že sa akékoľvek z prehlásení účastníka súťaže uvedených v oddiele C. čl. III. ods. 1. pravidiel a podmienok súťaže ukáže ako nepravdivé, nepresné či zavádzajúce alebo nebude môcť organizátor z dôvodov na strane účastníka súťaže riadne a nerušene užívať súťažný príspevok v súlade s týmito pravidlami a podmienkami, zodpovedá sa účastník súťaže za akúkoľvek majetkovú či nemajetkovú ujmu, ktorá môže vzniknúť organizátorovi či tretím osobám v dôsledku takéhoto konania.

2. Ak je súťažným príspevkom fotografia, je účastník súťaže povinný pri vyhotovovaní fotografií postupovať v súlade s právnymi predpismi, dbať oprávnených záujmov a práv tretích osôb, najmä osôb na fotografii a ich súkromia a práv na ochranu osobnosti. Zaslaním súťažného príspevku do súťaže dáva účastník súťaže organizátorovi jednoznačne najavo, že si je vedomý svojej zodpovednosti za porušenie akýchkoľvek práv podľa tohto odseku.

VII. Výhrada organizátora

1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu trvania súťaže pozmeniť pravidlá, či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu. V prípade zrušenia súťaže nie je organizátor povinný uskutočniť vyhodnotenie súťaže, ani udeliť výhry.

2. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou v zmysle ustanovenia § 845 občianskeho zákonníka, ani alternatívne plniť v peniazoch. Všetky neprevzaté výhry prepadajú organizátorovi. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek vady, poškodenie či stratu výher spojených s dodávkou výher. Práva na uplatnenie nároku z vád (reklamácie) sa na výhry nevzťahujú.

3. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím nesprávnych údajov a informácii v tejto súťaži alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím či odmietnutím výhry.

4. Organizátor neposkytne účastníkovi súťaže náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži.

5. O reklamáciách, námietkach či nejasnostiach v súťaži rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor.