Ochrana osobných údajov

Každý deň pracujeme na tom, aby sme vytvárali lepší každodenný život pre čo najviac ľudí, a to nielen prostredníctvom našich výrobkov či kolekcií, ale aj prostredníctvom služieb, ktoré ponúkame. Aby sme to mohli robiť, potrebujeme niekedy vaše osobné údaje. Vieme, že je pre vás dôležité porozumieť, ako vaše osobné údaje používame. Preto vždy transparentne komunikujeme, ako vaše osobné údaje spracúvame.

Aktualizované 01.01.2024

Prevádzkovateľ osobných údajov

Naša spoločnosť PASPOL SK, je prevádzkovateľom vašich osobných údajov poskytnutých či zhromaždených prostredníctvom našich webových stránok, v našich obchodných domoch alebo v Kontaktnom centre.

Môžete nás kontaktovať pre uplatnenie práv k svojim údajom e-mailom na adrese paspol@paspol.sk alebo poštou na adrese Ochrana osobných údajov, PASPOL SK spol. s r.o. 972 16  Pravenec 420.

 

Vaše práva.

Máte právo na prístup, opravu či vymazanie vašich osobných údajov, prípadne na obmedzenie ich spracúvania, ak to nie je obmedzené inak špeciálnym predpisom.

Máte právo na prenosnosť vašich údajov, ktoré ste poskytli na základe vášho súhlasu alebo na účely uzavretia zmluvného vzťahu s nami, t. j. ich kópiu v strojovo čitateľnom a štandardne používanom formáte.

Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu, napr. kamerový systém, alebo na účely priameho marketingu.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov. V prípade odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Práva k svojim údajom môžete uplatniť na vyššie uvedených kontaktoch.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo a kontakty sú k dispozícii na internetovej stránke www.uoou.sk.

 

Príjemcovia osobných údajov.

Ak nie je uvedené inak, tak vaše osobné údaje spracúvame, pomáhajú nám s vybavovaním vašich požiadaviek, ako sú objednávky, reklamácie či sťažnosti, alebo s marketingovými aktivitami. A to predovšetkým spoločnosti PASPOL SK spol. s r.o. 972 16 Pravenec 420. 

 

Zodpovedná osoba.

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov je možno kontaktovať písomne e-mailom na adrese paspol@paspol.sk alebo poštou na adrese PASPOL SK spol. s r.o. 972 16 Pravenec 420. 

 

Marketingová komunikácia.

Ak vás zaujímajú novinky o našich výrobkoch, službách a akciách, tak sa môžete prihlásiť na odber takýchto noviniek, čím nám udelíte súhlas informovať vás prostredníctvom e-mailu, prípadne okamžitých správ (napr. Messenger), SMS alebo poštou, podľa toho, aké komunikačné kanály si vyberiete.

Vaše osobné údaje budú spracúvané aj našimi zmluvnými partnermi, ktorí nám pomáhajú s prípravou a distribúciou takej komunikácie, a to až do odvolania vášho súhlasu, čo môžete urobiť kedykoľvek.

 

Bezpečnostné kamery.

Pri návšteve nášho závodu vás informujeme o skutočnosti, že priestory sú monitorované kamerovým systémom so záznamom z dôvodu nášho oprávneného záujmu na účely ochrany majetku našej spoločnosti a ďalších osôb a prípadne ako dôkaz v prípade incidentu.

Záznamy z kamier v priestoroch prístupných verejnosti sú archivované 14 dní a v ostatných priestoroch 72 hodín, ak nie je na mieste uvedené inak.

 

Kniha návštev.

Ak navštívite naše kancelárie, výrobné alebo iné naše priestory, ktoré nie sú prístupné verejnosti, tak vás požiadame o osobné údaje nevyhnutne potrebné na identifikovanie vašej a navštívenej osoby na základe nášho oprávneného záujmu z dôvodu ochrany majetku našej spoločnosti a tretích osôb a v prípade incidentu na evidenciu, že ste boli v určitý čas u nás. Vaše osobné údaje vrátane časových údajov o vašej návšteve budeme spracúvať 6 mesiacov od dátumu vašej návštevy.

 

Ponuka práce.

Informácie nájdete priamo na stránkach určených na ponuku práce.

 

For Business

Právnické  osoby sa môžu zaregistrovať do nášho programu PASPOL SK for Business s cieľom získať špeciálne služby, ale je potreba poskytnúť potrebné osobné údaje o svojich zástupcoch oprávnených konať v ich mene.

Podrobnejšie informácie nájdete v PASPOL SK Business zone

 

Prieskum spokojnosti.

V prípade využitia našich služieb vás informujeme, že vás môžeme kontaktovať na účely prieskumu spokojnosti s danou službou. V prípade, že neodmietnete, tak vám pošleme e-mailom dotazník alebo odkaz naň, prípadne vám zavoláme.

Ak vyjadríte nespokojnosť s niečím týkajúcim sa dodanej služby, tak si vás dovolíme kontaktovať znovu na získanie ďalších informácií, aby sme mohli túto skutočnosť riešiť a takým spôsobom túto službu zlepšiť.

 

Hodnotenie a recenzie našich produktov. 

Ak si vytvoríte zákaznícky profil a dáte nám svoj súhlas s marketingovou komunikáciou, môžeme vás kontaktovať so žiadosťou o poskytnutie hodnotení a recenzií vybraného produktu. 

Ak nám poskytnete e-mailovú adresu v súvislosti s vaším hodnotením, dávate nám tiež súhlas s tým, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s udeleným hodnotením a inými administratívnymi záležitosťami súvisiace s touto službou.

K vašim osobným údajom pristupuje aj zmluvný partner, ktorý pre nás prevádzkuje službu hodnotení a recenzií. 

 

Zmluvný partneri.